Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018


Zápis nanečisto

Budeme očekávat budoucí prvňáčky, kteří si budou chtít vyzkoušet aktivity k ověření školní zralosti.

9. února, 16:00 - 17:30

Děti se seznámí se školním prostředím, pomocí zajímavých úkolů budeme děti motivovat k tomu, aby se zápisu do školy nemusely obávat. Každé dítě, které se „ Zápisu nanečisto“ zúčastní, zažije pocit úspěchu, může jednotlivé úkoly plnit za přítomnosti rodičů.

Těšíme se na všechny zájemce z řad dětí i rodičů.

Řádný zápis

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne 20. 4. 2017 od 15:00 do 18:00 v Základní škole Čtyřlístek, s. r. o.

Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, které se k zápisu dostaví. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce.


Podmínky pro přijetí a odklad do 1. ročníku ZŠ

 1. Podmínky pro přijetí

 • vyplnění elektronické přihlášky na www.zsctyrlistek.cz, zde,

 • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy a ke stažení níže), odevzdání v kanceláři školy,

 • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování (popř. času),

 • absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu, přesné datum určí ředitel školy, zveřejní na www.zsctyrlistek.cz, vyvěsí plakáty na dveřích základní školy a mateřských škol ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o.,

 • školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu, rodič, školské poradenské zařízení PPP, SPC atd.,

 • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 18 žáků ve třídě,

 • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%), vzhledem k zaměření školy – práce s nadanými,

 • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.

 1. Preferenční kritéria

 • dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ nebo věk dítěte po řádném odkladu,

 • docházka do mateřské školy Čtyřlístek, děti jsou zapsány v ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o.,

 • počet let docházky dítěte do mateřské školy Čtyřlístek a délka jeho pobytu v těchto dnech,

     (přednost při přijímání budou mít děti s vyšším počtem dnů docházky do MŠ a při rovnosti počtu těchto dní   

      pak děti s delším pobytem v MŠ v těchto dnech)

 • v základní škole se již vzdělává starší sourozenec,

     (Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do       jedné ZŠ a MŠ.)

 • dítě se zúčastnilo s dobrým umístěním  soutěže „ Čmelda Pepík“, pořádané ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. nebo v „Logické olympiády“, pořádané Mensou ČR

      (Naše škola se profiluje prací s nadanými žáky a jejich vyhledáváním.)

 • datum podání žádosti – vyzvednutí registračního čísla.

     (Jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech,         kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí dítěte a vyhodnocení podle                     předcházejících kritérií by bylo u všech žádosti shodné.)

 1. Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)

 • písemná žádost zákonných zástupců,

 • doporučení školského poradenského zařízení,

 • doporučení odborného lékaře.