Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Základní škola


ZŠ Čtyřlístek je úplná škola s alternativními metodami výuky, která již 23 let přistupuje individuálně ke každému žákovi. Cílem naší práce s žáky je vytvářet příjemné klima při výuce, dát žákům odborné vzdělání (jsme také jedinou Fakultní ZŠ Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci) rozvíjet osobnost žáka, dbát na prevenci patologických jevů a řešit ji již v počátečních fázích - žádná šikana ve škole! Již řadu let se zaměřujeme na projekty ve výuce, kooperativní a konstruktivistické vyučování, skupinovou práci aj.. Žáky vedeme k vlastnímu hodnocení jejich práce. Našimi metodami dokážeme v žácích budovat zdravé sebevědomí. Máme vlastního speciálního pedagoga! Řídíme se programem Respektovat a být respektován.


To vše vystihuje nejlépe náš Čtyřlístek pro štěstí:​


 • Bezpečné, neohrožující prostředí k učení - vždyť ve stresu se nedá učit! Neděláme „přepadovky – písemné práce“, termíny a témata jsou minimálně tři dny zveřejněny na internetu. Za den se může psát pouze jedna písemná práce. Domácí úkoly a referáty posíláme elektronicky, trváme na domácí přípravě - vedeme tak žáky k samostatnosti při přípravě na výuku a pro jejich studijní budoucnost! Chceme, aby naši žáci dosáhli na přijímacích zkouškách ty nejlepší výsledky a dokázali co nejlépe překlenout období začlenění se na střední školy.
 • Malé počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup vyučujících. Na I. st. 15 až 18 žáků ve třídě, na II. st. do 18 žáků ve třídě.
 • Místo nálepek - známek (na prvním stupni) poskytujeme dětem prostřednictvím slovního hodnocení zpětnou vazbu - ta je zaměřena na činnosti a dává směr dalšímu učení, nezahanbuje ani netrestá. Na druhém stupni dáváme možnost opravných písemných prací a tedy možnost oprav známek. Žáci se musí ale znovu připravovat na opravnou písemnou práci, mohou využít konzultací s pedagogem. Známka z opravné písemné práce se v systému přepíše, tedy platí pouze opravená známka - pro nás je důležité, že se zlepšily znalosti žáka a jsou tedy na vyšší úrovni. Každá známka má váhu 1 - 10, podle obsažnosti zkoušení.
 • Klíčem ke kvalitnímu učení jsou pro nás hlavně smysluplnost, přiměřenost učiva a metod věku dítěte, svobodná volba postupu práce, vlastní aktivita dětí, spolupráce.

Rodiče i žáci mají 24 hodin denně přístup online (PC, „chytrý mobil“,…) k:

 • zadáním domácích úloh
 • termínům písemných prací
 • hodnocení
 • objednávce obědů (6 druhů denně, jedno kaloricky definované jídlo)
 • emailu pedagogů i vedení školy - pro usnadnění komunikace


Od prvního ročníku se žáci učí anglický jazyk (rodilý mluvčí), v osmém ročníku potom přibývá jazyk německý. Vyučujeme podle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT a Školního vzdělávacího programu - Škola aktivního učení a otevřených možností. Od prvního ročníku se žáci  učí pracovat na počítači. Na druhém stupni má každý žák svůj počítač pro potřeby výuky ve všech předmětech (kombinujeme sešit, učebnici, elektronické uložiště materiálů a počítač, využití WIFI).

Velmi důležitou roli při naší práci má hodnocení žáků. Na prvním stupni hodnotíme žáky pouze slovně, převádíme na procenta. Můžeme konstatovat, že se velmi dobře pracuje jak učitelům, tak i žákům. Slovní hodnocení odstraňuje riziko stresu u žáků, ale i u rodičů. Tento způsob hodnocení nám umožňuje porovnávat pracovní výkony jednotlivého žáka, nikoliv srovnávat pracovní výkony všech žáků mezi sebou, k čemuž nás vede známkování. K tomu jsme byli přinuceni přistoupit na druhém stupni, kde střední školy požadují průměry známek při přijímacím řízení. V současné době využíváme elektronickou žákovskou knížku, kde každá známka může mít váhu stupně 1 – 10 (není jednička, jako jednička). Žákům se automaticky přepočítává průměr dle aktuálního stavu známek. Na konzultace o prospěchu přichází spolu s rodičem také dítě. Zde všichni posuzují vývoj dítěte, nacházejí nápady k další práci atd. Při hodnocení je třeba klást důraz na odhalování toho, co žák zná, a ne na chybu.


Podmínky pro přijetí do jiného než prvního ročníku

 • vyplnění Elektronické přihlášky - zde,

 • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy a ke stažení zde), odevzdání v kanceláři školy,

 • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,

 • pohovor s rodiči a žákem,

 • výsledek rozdílové zkoušky (víceúrovňová)

(budou přijati pouze ti žáci, kteří se zvládnou začlenit do naší běžné výuky a zároveň žáci splňující zásady

slušného chování)

 • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 18 ve třídě,

 • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%),

 • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.


Školné základní školy

Školné pro školní rok 2015 - 2016, 2016 - 2017

Ze školného je hrazeno:

 • výuka
 • učebnice
 • školní družina
 • školní klub
 • plavání žáků ZŠ
 • bruslení žáků
 • pojištění žáků
 • částečně výtvarné potřeby a sešity2016-2017

2017-2018

První dítě v rodině

16 500 Kč

16 550 Kč

Druhé dítě …

 9 900 Kč

  9 950 Kč

Třetí a další dítě ...

 5 000 Kč

  5 050 Kč

Částka je určená na školní rok - tj. 10 měsíců.

Ceník školného v MŠ naleznete zvlášť na stránkách našich školek. Podle nabízených programů se různí. 

Zároveň nabízíme možnosti získání slev na školném.

Doporučení známým


Jednorázová sleva


3 000 Kč


Pokud naši školu (školku) již navštěvujete a jste spokojeni, budeme rádi, když nás doporučíte svým známým. Pokud na základě vašich referencí k nám přihlásí své dítě a dítě nastoupí, z vaší následující platby školného vám bude odečtena částka ve výši školného za dva  měsíce (tj. 3 000,-Kč). Platí  také  pokud doporučíte dětí (žáků) více, částka se násobí počtem dětí (žáků). Podmínkou je podepsání čestného prohlášení rodičů, na základě jejichž doporučení u nás nové dítě nastoupí, s účinností od nového fakturačního období. Platí pro ZŠ do naplnění kapacity 1.

Platby za školné probíhají měsíčně. První záloha na měsíc září 2017 se platí do 15. 6. 2017. Další platba proběhne do 15 dne předchozího měsíce (tzn. do 15. 9. 2017 na říjen...). 


PhDr. Věra Olšáková, řed.

 1 5. 4. 2017 aktualizace na šk. rok 17 - 18


Charakteristika pedagogického sboru 


Pedagogický sbor v ZŠ Čtyřlístek již od roku 1997 sestavujeme na principech učení Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání – Učitel ve škole 21. století. Tento vzdělávací program, kterého jsme se několik let účastnili byl vypracován finanční podporou Open Society Fund a MŠMT ČR pod vedením PhDr. Jany Nováčkové. Prioritou se tak stává přístup „Respektovat a být respektován“. V posledních letech přistupujeme v k výuce konstruktivisticky, což máme postupně konzultováno s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a zejména s Pedagogickou fakultou UK v Praze.

 1. Kvalifikovanost a odbornost pedagogického sboru

Do našeho pedagogického sboru jsou v této době přijímáni pouze kvalifikovaní pedagogové dle zákona. Podmínkou pro přijetí je doložení bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti vstupní prohlídkou u našeho lékaře. Vyžadujeme naprostou profesionalitu, schopnost spolupracovat se rodiči, řešit případné konflikty a dokázat pracovat s žáky na základě výše popsaného učení. Každý přicházející učitel je povinen před přijetím do našeho pedagogického sboru prokázat tyto znalosti a dovednosti, a průběžně se v těchto směrech vzdělávat.

 1. Vytváření bezpečného klimatu

Podstatným kritériem pro nás je to, aby pedagogové uměli vytvořit prostředí, které je kompatibilní s nároky biologickými, neurofyziologickými a se zákonitostmi, jimž podléhá psychosociální a osobnostní vývoj dětí (J. Nováčková). Tuto představu naplňuje několik charakteristik: panuje respekt mezi všemi (žák – učitel, učitel – učitel, učitel – rodič), důvěra, vysoká morálka, škola poskytuje příležitosti přijímat a získávat, zajišťuje společenský a studijní růst žáků a učitelů, má soudržnost mezi jednotlivci a skupinami, škola se neustále rozvíjí. Důležitá je každodenní starost a péče o vše, co souvisí se školou. Naši pedagogové aktivně spolupracují, vyměňují si zkušenosti, navštěvují se vzájemně v hodinách. Pro dobré fungování těchto znaků se předpokládá minimum kontroly a maximum účasti na řízení. To lze dosáhnout podporou zpětnovazebních mechanismů a vzájemnou interakcí mezi jednotlivými články školy. Spoluúčast na rozhodování se netýká jen učitelů, ale i žáků. Díky výslednému působení těchto faktorů se vytváří pozitivní klima.

 1. Mezilidské vztahy

Naši pedagogové se snaží zmenšovat propast mezi školou a životem, platí požadavek zásad živého sociálního vzdělávání (vztahy přímo žít a tím se je i učit). Musí umožňovat prostor pro růst osobnosti jedince ve třídě. Pedagogové si uvědomují, že pracují s žáky přibližně do konce puberty a s tím potřeba budování důvěřivosti, sebedůvěry, samostatnosti a nezávislosti.

 1. Pravidla pro soužití ve třídě

Pedagogové nastavují dle potřeb jednotlivých tříd pravidla bezpečného klimatu: důvěryhodnost, pravdivost, aktivní naslouchání, neshazovat, osobní maximum.

 1. Komunikační dovednosti, které podporují socializaci dítěte

Komunikační dovednosti našich pedagogů můžeme shrnout do těchto zásad: popisujte, popisujte co vidíte nebo popište problém, poskytněte informace, řekněte to jedním slovem, hovořte o svých pocitech, napište vzkaz. Pedagogové se řídí těmito zásadami v komunikaci s žákem v případě, že jeho chování je špatné a my ho nechceme trestat: vyjádří silný nesouhlas (aniž by obviňovali), sdělují své očekávání, ukáží dítěti jak může věc napravit, dají možnost výběru (!!!!), učiní opatření, žádají na žácích řešení problému.

 1. Další vzdělávání pedagogů

Vzhledem k výše popsaným charakteristikám našich pedagogů vedení školy podporuje sebevzdělávání různými formami, doplňování jazykových schopností a zapojení do projektů řízených školou.


Pedagogický sbor v ZŠ Čtyřlístek již od roku 1997 sestavujeme na principech učení  Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání – Učitel ve škole 21. století.  Tento vzdělávací program, kterého jsme se několik let účastnili byl vypracován finanční podporou Open Society Fund a MŠMT ČR pod vedením PhDr. Jany Nováčkové. Prioritou se tak stává přístup „Respektovat a být respektován“. V posledních letech přistupujeme v k výuce konstruktivisticky, což máme postupně konzultováno s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a zejména s Pedagogickou fakultou UK v Praze.

Prostory, které užíváme