Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Výchovné poradenství a speciální pedagog


Výchovné poradenství je soubor služeb, který se skládá z práce několika kvalifikovaných osob.


Základními pilíři výchovného poradenství jsou:

- speciální pedagog

- výchovný poradce

- prevence sociálně patologických jevů

- kariérové poradenství


Jde o služby zaměřené na:

- prevenci školní neúspěšnosti

- primární prevenci sociálně patologických jevů

- kariérové poradenství

- podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- péči o nadané a mimořádně nadané žáky

- průběžnou a dlouhodobou péči o žásky s neprospěchem

- metodickou podporu učitelů


Služby jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.


Kariérové poradenství - volba povolání


V rámci předmětu Základy techniky se vyučuje na naší škole volba povolání. Specializace na výběr školy začíná v 8. třídě a končí prvním pololetím 9. třídy.

Žáci projdou mnoha testy pro volbu povolání (testy zájmů, výběr povolání podle oblíbených předmětů…), které jim mají pomoci při rozhodování o budoucí škole.

Na základě výsledků z těchto testů směřujeme žáky k jednotlivým oborům povolání (stavebnictví, služby, strojírenství, sociální sféra…). Vše probíhá ve spolupráci s rodiči prostřednictvím malých portfolií, které si žáci tvoří s přibývajícími testy a pracovními listy.

Cílem je vést žáky k volbě budoucí školy, která odpovídá jejich vědomostem, dovednostem, schopnostem a zájmům.


Webové stránky, na ktrých můžete hledat informace o středních školách:

www.infoabsolvent.cz

www.burzaskol.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

Webové stránky, na kterých naleznete informace o přiímacím řízení:

www.stredniskoly.cz

www.zkola.cz

www.msmt.cz


Informace k přijímacímu řízení naleznete na 

www.cermat.cz

Dny otevřených dveří: ZDE

Změna termínů přijímacích zkoušek: ZDE


Kontakt:

Kateřina Šáchová, 774 122 899 katerina.sachova@zsctyrlistek.cz


Další informace naleznete na MŠMT.

Vzory přihlášek ke stažení zde.

Informace o zápisovém lístku, odovolání zde.


Speciální pedagog


  • Pracujeme s dětmi nadanými i s dětmi se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie,…….), s dětmi se zdravotním  znevýhodněním, s lehkým mentálním postižením a s poruchou autistického spektra, s dětmi s mírným tělesným i smyslovým postižením.
  • Ve spolupráci s učiteli vyhledáváme děti s těmito obtížemi a vhodným přístupem a metodami se snažíme tyto problémy napravit nebo zmírnit.
  • Rodičům navrhneme  vyšetření ve vhodném speciálně pedagogickém centru.
  • Pokud je nám doporučena integrace dítěte, vypracujeme společně s učiteli a SPC individuální plán, na kterém se podílí i rodiče dítěte.
  • Dítěti je věnována individuální péče v rámci třídy a také dochází 1x týdně nad rámec vyučování ke speciálnímu pedagogovi nebo logopedické asistentce.
  • I dětem se zdravotním znevýhodněním je věnována individuální péče.
  • Úzce spolupracujeme s jednotlivými speciálně pedagogickými centry a rodiči.