Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Školní vzdělávací program


Škola aktivního učení a otevřených možností - vzdělávací program pro základní vzdělávání.


"Učitel otevírá dveře, ale vchází žák sám"

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZŠ Čtyřlístek vychází z RVP ZV a je určitým završením patnáctileté existence školy, jež klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od většiny základních škol.


II.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


II.I. Úplnost a velikost školy

Základní škola a mateřská školy Čtyřlístek, s. r. o., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště, je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. V každém ročníku je jedna třída, kapacita školy je 150 žáků.Budova školy se nachází v centru města, s dobrou dopravní dostupností z okolních obcí. Škola byla založena k 1. 9. 1993. Mateřská škola pak k 1. 9. 1994.

Mateřská škola – Štěpnická 1111, byla k 1. 9. 2015 přestěhována do nových prostor Sadová 1385, 686 05 Uh. Hradiště s kapacitou 50 dětí.

Mateřská škola – při Nemocnici, J. E. Purkyně 365, 686 01 v Uh. Hradišti byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR k 1. 9. 2014 s kapacitou 20 dětí.

Mateřská škola – Panská 24, 686 04 Kunovice byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR k 1. 9. 2015 s kapacitou 14 dětí.


II.II.Vybavení školy

V budově školy je 10 učeben, z toho devět kmenových tříd a učebna pro žáky se SPU. Prostory pro výuku jsou dostatečné, třídy na 1. stupni jsou doplněny odpočinkovým koutem,

všechny třídy jsou připojeny k internetové síti a skýtají možnost připojení dataprojektoru. Téměř všichni žáci na druhém stupni již dnes disponují notebookem, který využívají k práci v běžných vyučovacích hodinách.

Dále jsou pro výuku k dispozici 2 televizor a přehrávač DVD, notebooky – každý učitel má svůj notebook, interaktivní tabule a 4 tiskárny, tablety. Učebna pro žáky se SPU je vybavena vlastním PC a tiskárnou, skenerem a kopírkou. Kabinety učitelů jsou rovněž napojeny k internetové síti a vybaveny PC. V loňském školním roce jsme zavedli na II. st. výuku s notebooky ve všech předmětech, které si žáci sami nosí. Pro ty, kteří nemají svůj počítač, máme připravené školní. Z tohoto důvodu je v celé budově školy zavedena silná wifi s rychlým připojením. Pro každého žáka ze dvou tříd druhého stupně byla zakoupena uzamykatelná skříňka na počítač.

Ve školní budově provozujeme školní družinu a školní klub, podporujeme zájmovou činnost prostřednictvím různých kroužků pro žáky.


II.III. Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor v ZŠ Čtyřlístek již od roku 1997 sestavujeme na principech učení Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání – Učitel ve škole 21. století. Tento vzdělávací program, kterého jsme se několik let účastnili byl vypracován finanční podporou Open Society Fund a MŠMT ČR pod vedením PhDr. Jany Nováčkové. Prioritou se tak stává přístup „Respektovat a být respektován“. V posledních letech přistupujeme v k výuce konstruktivisticky, což máme postupně konzultováno s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a zejména s Pedagogickou fakultou UK v Praze.

1. Kvalifikovanost a odbornost pedagogického sboru

Do našeho pedagogického sboru jsou v této době přijímáni pouze kvalifikovaní pedagogové dle zákona. Pouze u starších kolegů, které již nedokážeme nahradit vzhledem k naší filosofii školy a ev. dlouholeté spolupráci tolerujeme dokončení studia v řádných termínech. Podmínkou pro přijetí je doložení bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti vstupní prohlídkou u našeho lékaře. Vyžadujeme naprostou profesionalitu, schopnost spolupracovat se rodiči, řešit případné konflikty a dokázat pracovat s žáky na základě výše popsaného učení. Každý přicházející učitel je povinen před přijetím do našeho pedagogického sboru prokázat tyto znalosti a dovednosti, a průběžně se v těchto směrech vzdělávat.

2. Vytváření bezpečného klimatu

Podstatným kritériem pro nás je to, aby pedagogové uměli vytvořit prostředí, které je kompatibilní s nároky biologickými, neurofyziologickými a se zákonitostmi, jimž podléhá psychosociální a osobnostní vývoj dětí (J. Nováčková). Tuto představu naplňuje několik charakteristik: panuje respekt mezi všemi (žák – učitel, učitel – učitel, učitel – rodič), důvěra, vysoká morálka, škola poskytuje příležitosti přijímat a získávat, zajišťuje společenský a studijní růst žáků a učitelů, má soudržnost mezi jednotlivci a skupinami, škola se neustále rozvíjí. Důležitá je každodenní starost a péče o vše, co souvisí se školou. Naši pedagogové aktivně spolupracují, vyměňují si zkušenosti, navštěvují se vzájemně v hodinách. Pro dobré fungování těchto znaků se předpokládá minimum kontroly a maximum účasti na řízení. To lze dosáhnout podporou zpětnovazebních mechanismů a vzájemnou interakcí mezi jednotlivými články školy. Spoluúčast na rozhodování se netýká jen učitelů, ale i žáků. Díky výslednému působení těchto faktorů se vytváří pozitivní klima.

3. Mezilidské vztahy

Naši pedagogové se snaží zmenšovat propast mezi školou a životem, platí požadavek zásad živého sociálního vzdělávání (vztahy přímo žít a tím se je i učit). Musí umožňovat prostor pro růst osobnosti jedince ve třídě. Pedagogové si uvědomují, že pracují s žáky přibližně do konce puberty a s tím potřeba budování důvěřivosti, sebedůvěry, samostatnosti a nezávislosti.

4. Pravidla pro soužití ve třídě

Pedagogové nastavují dle potřeb jednotlivých tříd pravidla bezpečného klimatu: důvěryhodnost, pravdivost, aktivní naslouchání, neshazovat, osobní maximum.

5. Komunikační dovednosti, které podporují socializaci dítěte

Komunikační dovednosti našich pedagogů můžeme shrnout do těchto zásad: popisujte, popisujte co vidíte nebo popište problém, poskytněte informace, řekněte to jedním slovem, hovořte o svých pocitech, napište vzkaz. Pedagogové se řídí těmito zásadami v komunikaci s žákem v případě, že jeho chování je špatné a my ho nechceme trestat: vyjádří silný nesouhlas (aniž by obviňovali), sdělují své očekávání, ukáží dítěti jak může věc napravit, dají možnost výběru (!!!!), učiní opatření, žádají na žácích řešení problému.

6. Další vzdělávání pedagogů

Vzhledem k výše popsaným charakteristikám našich pedagogů vedení školy podporuje sebevzdělávání různými formami, doplňování jazykových schopností a zapojení do projektů řízených školou.


II.IV. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

V tomto školním roce pokračujeme v trvalé udržitelnosti projektu ESF „ Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi“. Práce na projektu sice byla zahájena ke dni 1. 11. 2009, ukončena k 30. 6. 2012 nicméně ve vyhledávání talentů a práci s nimi jsme pokračovali stejným způsobem i po ukončení projektu. Trvalá udržitelnost projektu bude probíhat do roku 2017.

V roce 2007 se naše škola stala Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 Obě školy spolupracovaly, spolupracují a budou spolupracovat při:

- tvorbě učebnic matematiky pro první stupeň ZŠ v nakladatelství PRODOS Olomouc,

- tvorbě Školního vzdělávacího programu ZŠ Čtyřlístek a jeho průběžném vyhodnocování,

- přípravě a realizaci „Letní školy s didaktikou matematiky" v Uherském Hradišti (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ....) včetně vystoupení v programu,

- přípravě a realizaci podzimní školy MAKOS 2008 ve Velkých Karlovicích jako hlavní pořadatel

- podzimních škol péče o talenty MAKOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 …. včetně vystoupení v programu


- řešení projektů:

  • projekt ESF, Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) „Matematika pro všechny“, tvorba příkladů pro I. st

  • řešení projektu ESF OP VK „Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi“ 2009 – 2012

  • ESF OP RLZ („Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě Školního vzdělávacího programu"), projekt JČMF 2006 – 2009

  • MŠMT ČR NPV II. („STM Morava“),

  • Sokrates - Comenius („Motivate Me“),

  • „Matematika pro všechny“ (JČMF – SUMA) 2012 -2014

  • Příprava projektu ESF pro práci s nadanými – OSU (Ostrava)


- rozvoji poznatků žáků a studentů obou škol (PhDr. Olšáková vystupuje v semináři z didaktiky matematiky na PřF UP v Olomouci, Doc. Molnár vede výuku žáků v matematice na ZŠ Čtyřlístek),

- uskutečnění „Jarmarku vědy a umění " ve spolupráci s MěÚ UH 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 …

- podávání a řešení projektu ESF OP VK „Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi“ ( návaznost v dalších Výzvách v programovacím období do roku 2020)

- práci s nadanými žáky ZŠ (individuální studijní plány, přírodovědný kroužek, Klub nadaných aj.),

- organizaci matematicko – logické soutěže „Čmela Pepík“ od r. 2008,

- od roku 2013 jsme školou spolupracující s Mensou ČR.


Přírodovědný kroužek

Od října 2007 ve škole začal působit Přírodovědný kroužek. Tento kroužek vznikl pod záštitou Přírodověděcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kroužek využívá podněty pro práci z projektu Věda je zábava - http://vedajezabava.upol.cz/ .

Jde o soutěž třídních kolektivů – II. stupně ZŠ, která má vždy určité téma. Ve školním roce 2006 - 2007 to byla „Energie" a ve školním roce 2008 - 2009 „Člověk a výživa" ve školním roce 2009 – 2010. Od školního roku 2008 – 2009 jsme kroužek rozšířili také pro děti z naší mateřské školy a v následujícím školním roce pro žáky I. stupně naší školy. Kroužek v dalších letech působí se všeobecným zaměřením.

Kroužek se schází 1x za týden. V kroužku si žáci ověřují své teoreticky nabyté vědomosti. Pro pokusy jsou vybrány běžně dostupné věci jako např. fazole, buráky, džus, cola, papír. Jsou to jednoduché demonstrativní pokusy, které jsou názorné, srozumitelné a v mnoha ohledech zasahují do běžného života.

Klub nadaných dětí

Klubu nadaných dětí ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci - prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. a MENSOU ČR – Ing. Tomáš Blumestain. Klub nadaných dětí začal na ZŠ Čtyřlístek, s.r.o. fungovat od 1. 9. 2013.


Od školního roku 2006/2007 je realizován regionální projekt Vize dětské televize – OČKO, v rámci projektu MŠMT ČR. Jediná televize žáků ZŠ v Uh. Hradišti. Tento projekt vznikl v rámci SIPVZ a má žákům pomoci nahlédnout do zákulisí médií. Jeho cílem je zvládnutí záznamové a vysílací techniky, zpracování získaných materiálů – prezentace organizací starajících se o náplň volného času dětí a mládeže v Uherském Hradišti. Našimi partnery v tomto projektu jsou DDM Staré Město – CEV Žabka a Televize Slovácko. DTV Očko dále pokračuje jako kroužek, dle možností pedagogů a žáků.

Ve školním roce 2014 – 2015 jsme se zapojili do dalších dvou projektů ESF, kde jsme se stali partnery projektu:

  • „Cloud je budoucnost vzdělávání“

  • Finanční gramotnost


Práce na těchto projektech byla pro nás velmi zajímavá a důležitá. Žáky na druhém stupni jsme formou velmi zajímavých materiálů seznamovali v průběhu celého školního roku s finanční gramotností.

Z projektu Cloud jsme získali pro naši školu nejenom 15 tabletů, ale také hodně zkušeností s prací s nimi. Této projekt měl velmi široké pojetí, takže se naši pedagogové účastnili koučinku a vedení projektu různých konferencí.

Dalším významným zapojením do projektů byla Výzva 56 a Výzva 57.


II.V. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty


Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím (žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele); v týdnu otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá den otevřených dveří s dílnami pro děti i rodiče, besídky a jarmarky ke Dni matek, na Velikonoce a Vánoce, vánoční třídní schůzky atd.). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy. Možnost vzájemných informací po internetu se neustále zlepšuje. Také v  tomto školním roce je pro rodiče a žáky otevřena možnost kontroly termínů a témat písemných zkoušek. Vše mohou najít v oddělení „Příprava do školy“. Neustále vylepšujeme propojenost systému Bakalář s informacemi od třídních učitelů směrem k rodičům.

Všichni učitelé mají elektronické kontakty na rodiče a žáky. Tento způsob komunikace a spolupráce mezi žáky, rodiči a učiteli se aplikoval již třetí školní rok a je úspěšný. Díky zpětným vazbám zjišťujeme, že rodičům i žákům předávání informací prostřednictvím emailů velmi vyhovuje. Proto jsme i nadále pracovali na zkvalitňování této služby. Od září 2013 byla zprovozněna elektronická žákovská knížka, která poskytne zejména rodičům ještě podrobnější zpětnou vazbu ohledně samotného procesu výuky. Vidí ihned, co se žáci určitý den učí, zda jsou přítomni ve výuce, jaké domácí úlohy mají zadané a zejména se mohou ihned dostat k výsledkům vzdělávání, tedy ke známkám. Elektronická žákovská knížka je propojena s elektronickou třídní knihou. Za dobu provozu elektronické žák. knížky v průběhu roku jsme shledali mnoho výhod a ocenili jsme zejména akčnost a okamžitou zpětnou vazbu pro rodiče.


Máme však ještě určité představy pro ještě lepší využití systému. To chceme ještě i nadále vylepšovat.


Každoročně se v prostorách ZŠ Čtyřlístek uskutečňuje Letní školu didaktiky matematiky, pořádaná ve spolupráci s JČMF a Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci. Velký podíl na vzniklé koncepci školy má PhDr. Jana Nováčková, CSc. ze Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání – jejími dlouhodobými vzdělávacími kurzy prošla většina pedagogického sboru ZŠ Čtyřlístek.

V tomto školním roce bude probíhat i nadále spolupráce s MENSOU ČR - Klub nadaných dětí, který byl otevřen od 1. 9. 2013.


V plném znění je ŠVP k nahlédnutí v ředitelně školy.