Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Školní řád


Pravidla pro žáky

1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Čtyřlístek, kterou sis vybral. K docházce na Základní školu Čtyřlístek ses se svými rodiči rozhodl/a svobodně s vědomím  práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně  zvolil/a dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.

2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním. Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a  učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený  vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce. Vzdělání v naší škole dosáhneš především aktivním zapojením do výuky, samostatným  přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním  spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád.

4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy. Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další  dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím  dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a  tebou využívané školní pomůcky. Využívej zejména výpočetní techniku, školní klub, … Při  návštěvách se řiď řádem jednotlivých místností .

5) Dodržuj školní pravidla. Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno své, svých  rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou  výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilujeme o dodržování základních společenských  pravidel.

6) Chraň svoji školu i své věci. Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se  přezouváš, zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš­li  svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu ­ uvedení do  původního stavu nebo finanční náhradu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné  předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní  částky…) máš v kanceláři školy a žáci II. stupně školy při hodinách Tv u vyučujícího. V  případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztráty  věcí neprodleně ohlásíš učiteli nebo v kanceláři školy. Mobilní telefony a MP3 budou v době  vyučování vypnuty nebo přepnuty na tichý chod.

7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje. Máš právo na odpočinek ­ relaxaci a volný čas ­na hru danou rozvrhem. Na svobodnou účast na akcích školy, školní družiny i školního klubu.Za pěkného počasí máš právo trávit  odpočinek také v okolí areálu školy.

8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat. Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitelka  školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a  školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházíš do školy nejméně 15 minut před  zahájením školního dne a nejpozději 10 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě  ve třídě. Oděvy a obuv si odkládáš ve třídě na místě k tomu určeném. Na schodišti a po  chodbách chodíš zásadně vpravo. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje  doprovázející učitel. Do školní družiny před vyučováním přicházíš od 7.00 hod. Z odpolední  družiny a klubu odcházíš nejpozději v 17.00 hod (jinak dle rozvrhu a pokynů vyučujícího. Ve  škole se přezouváš do hygienicky vhodné obuvi s nebarvící podrážkou. Sportovní obuv není  považována za přezůvky. Do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro  vnitřní použití s nebarvící podrážkou.

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám! V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházíš jen se souhlasem  pedagogického pracovníka neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu, a to i při akcích mimo areál školy. Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování,  zúčastníš se jí.

10) I vyučování má svá pravidla k dodržování ­ máš právo na kvalitní  vzdělávání! Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích, epochách a podobně.  Začátek hodin je dán rozvrhem, délku vyučovací jednotky určuje učitel. Při začátku hodiny jsi  na určeném místě (např. podle zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné  věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jsi  nebyl přítomen v minulé hodině, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví­li se  vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto určený žák ve třídě v kanceláři  školy, ředitelně nebo u zástupce ředitele školy. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se  účastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Do třídy, která  není připravena na vyučování, nevstupuješ, nevstupuješ ani do družiny před příchodem  pedagoga. Máš právo na kvalitní vzdělávání. Po skončení vyučování ve třídě máš se  spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ.  Učitel má právo změnit začátek a délku vyučovací jednotky, přičemž musí dbát na  hygienické potřeby žáků a jejich právo na relaxaci.

11) Starej se o své školní dokumenty. V případě potřeby nosíš do školy omluvný list.

12) Kdy do školních kanceláří. K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v kanceláři školy je určena velká  přestávka (od 9.40 hod.).

13) Školní jídelna je tu pro tebe. Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo  stravovat se ve školní jídelně má ten, kdo se přihlásí ke školnímu stravování a podá  vyplněnou přihlášku. Na oběd odcházíš v doprovodu učitele. Ve školní jídelně se řídíš  pokyny dozírajících učitelů. V jídelně dodržuješ pravidla stolování. Při nevhodném chování  můžeš být z jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd neztrácíš.

14) Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě. Ve škole pracuje školní parlament jako další součást vlivu žáků na dění ve škole. Zástupce  do parlamentu vysílají jednotlivé třídy. O činnost v parlamentu mohou projevit zájem i  jednotlivci. Žákovský parlament je orgánem žáků, který umožňuje demokratickou cestou  hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů a  který garantuje realizaci nalezených řešení. Žákovský parlament spolupracuje zejména s  ředitelkou školy, radou školy a jeho činnost je koordinována pověřeným pedagogickým  pracovníkem školy.

15) Nezapomeň dát o sobě vědět. Nepřítomné žáky hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny určená služba. Pokud budeš  svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování rodiče. Povolení  maximálně dvoudenní absence uděluje třídní učitel, o povolení delší absence je nutno žádat  ředitele školy písemně (s vyjádřením třídního učitele). Uvolnění z jednotlivých hodin  poskytnou třídní učitelé na písemnou žádost rodičů. Odcházíš ze školní budovy se  souhlasem třídního učitele. V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáky učitel  pověřený zastupováním. Tvou nepřítomnost omlouvají tví rodiče osobně nebo telefonicky do  48 hodin od začátku absence a po ukončení opět písemně na omluvném listu. Třídní učitel  má právo vyžádat si od zákonných zástupců žáka doložení nepřítomnosti od lékaře. Po  odchodu z budovy školy se bez závažných důvodů nevracíš.

16) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám! Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení  věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a  elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami  ve třídě a učebnách. Řídíš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením  odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš  vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil  zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž  dojde, ihned ohlas zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet, nabízet či zde užívat  návykové látky, a to i v areálu školy či mimo něj na školních akcích.

17) Dodržuj školní řád. Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání  výchovné komise s rodiči žáka a případně zahájení jednání o jeho další školní docházce s  rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost.


Rekapitulace školního žákovského řádu:

1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Čtyřlístek, kterou sis vybral. 2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce. 4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy. 5) Dodržuj školní pravidla:         

 • Vstoupil jsi ­ pozdrav. 
 • Odcházíš ­ rozluč se.
 • Chceš­li ­ řekni prosím.
 • Dostaneš­li ­ řekni děkuji.
 • Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují. Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
 • Nikomu neubližuj ­ jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
 • Nenič ­ každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým.         
 • Netrap se ­ všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o  každou bolest i radost.
 • Mluv pravdu ­ lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
 • Važ si sám sebe i druhých ­ v životě je důležité znát cenu svou i druhých. Nečiň jiným to, co nechceš, aby oni činili tobě!
 • Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

6) Chraň svoji školu i své věci.

7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje.

8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám! 

10) I vyučování má svá pravidla k dodržování ­ máš právo na kvalitní vzdělávání!

11) Starej se o své školní dokumenty.

12) Kdy do školní kanceláře

13) Školní jídelna je tu pro tebe.

14) Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě.

15) Nezapomeň dát o sobě vědět.

16) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!

17) Dodržuj školní řád Tato pravidla jsou platná pro žáky Základní školy Čtyřlístek a jejich zákonné zástupce


Od 24. 08. 2016 PhDr. Věra Olšáková ředitelka školy

Vnitřní řád školy