Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Náš tým


Pavlína Kotačková

puaja.jpgAbsolvované kurzy:

Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, Praha – Cesty k efektivnější výuce (2001)

Dokumentace školy a legislativa, TSM spol, s.r.o. vzdělávací agentura (2002)

Kontrolní systém školy, TSM spol, s.r.o. vzdělávací agentura (2003)

Letní škola s didaktikou matematiky (7 ročníků – 2004 – 2011)

Co může škola udělat pro mimořádně nadaného žáka, Národní institut pro další vzdělávání (2007)

Poznáme mimořádně nadaného žáka v ZŠ?, Národní institut pro další vzdělávání (2007)

Respektovat a být respektován , Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání (2008)

Vyučuje:

I. stupeň

Výtvarná výchova II. stupeň

Třídnictví:

2. třída

Koordinuje

I. stupeň

Tvorba příkladů pro soutěž pro MŠ Čmelda Pepík

Školská rada

Spoluautorka: učebnic matematiky pro I.st. nakl.Prodos

Mgr. Petra Michalíková peta.jpg

Studium:

Pedagogická fakulta Hradec Králové (1991), aprobace: biologie, pedagogika a psychologie

Absolvované kurzy:

Jazykový a metodický kurz angličtiny (PHARE 1996-1997)

Jazykový kurz Aj v délce trvání 1 měsíc Malta Student Agency (2005)

Řezbářský kurz, kurz pletení košíků (2007,2009)

Kurz šití panenek(každý rok 2x v průběhu 10let, 2004)

Kurz vyřezávání jednoduchých hudebních nástrojů (2010)

Kurz malby rozmazovým pastelem(2011)

Kurz dramatické výchovy (1993-1994)

Cesty k efektivnější výuce (2001-2002)

Seminář kašírování(2003),

Výroba loutek (2003),

Kurz paspartování (2003)

Letní škola didaktiky matematiky(2006)

Respektovat a být respektován (2008)


Vyučuje:

Výuka 4. třídy M, JČ, AJ, PRV, PČ

HV v 1. a 3. třídě


Třídnictví:

3. třída


Koordinuje:

Elektrowin

Dopravní hřiště

Šikovné ruce I. a II. stupeňMgr. Radek Nesiba

radek.jpg

Studium:

Masarykova universita v Brně, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Geologie, hydrogeologie a geochemie

Universita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, studijní program Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ (2011)


Vyučuje:

Chemie

Zeměpis

Dějepis

Přírodopis

Globální výchova

Tělesná výchova


Třídnictví:

8. třída

MgA. Alena Pavelková

alca.jpg

Studium:

SPgŠ Přerov  - obor vychovatelství (1981)

JAMU Brno – obor muzikálové herectví, pedagog herectví (1985)


Absolvované kurzy:

Respektovat a být respektován (2008)

Vytváříme ŠVP pro školní družinu (2009)

Celostátní školení problematiky práce v ŠD a ŠK (2011)


Vyučuje:

Hudební výchova

Dramatická výchova


Koordinuje

Vedoucí školní družiny a školního klubu

Bc. Andrea Štolfová


Studium:

Univerzita Palackého v Olomouci,obor Učitelství pro mateřské školy

Absolvované kurzy:

Průvodcovská zkouška ( 2006)

Respektovat a být respektován , Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání (2008)

Proměny předškolního vzdělávání v MŠ (2009)

English for preprimary education (2009)

Zdravotník zotavovacích akcí (2012)


Vyučuje:

vedoucí učitelka mateřské školy

Koordinace:

Comenius projekt (2007-2009)

Comenius projekt (2010-2012)

Mgr. Simona Červenková

simtea.jpg

Studium:

Pedagogická Fakulta UP Olomouc, učitelství pro žáky vyžadující zvláštní péči (1986)

Absolvované kurzy:

Rodinná výchova na základní a střední škole (1995)

Kurz znakového jazyka (1998)

Náprava grafomotorických obtíží u dětí (2000)

Využití internetu pro zkvalitnění speciálně pedagogických činností v oblasti vzdělávání žáků s postižením (2001)

Respekovat a být respektován (2003)

Specifické poruchy učení a chování (2005)

Specifika výuky mimořádně nadaných dětí (2007)

Kudy z nudy – Čj (2009)

Tvorba preventivního programu (2011)

Vyučuje:

Český jazyk (7.tř.)

Rodinná výchova (9.tř.)

Výtvarná výchova (9.tř.)

Předměty základní školy praktické (Čj, M, Z, Fy, Ch, Pč)

Koordinuje

Speciální pedagog

Metodik prevence

Slunovrat

Mgr. Simona Němečková

simca.jpg

Studium:

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Č-D (uzavřeno státní zkouškou v roce 1988)


Absolvované kurzy:

Než začneme vytvářet ŠVP ZV

Současná dětská četba

Rámcový vzdělávací program v oboru cizí jazyk

První pomoc pro laickou veřejnost


Vyučuje:

Český jazyk a literatura, anglický jazyk


Třídnictví:

6. třída


Koodrinuje

Český jazyk

Cizí jazyky

Školní časopis

Mgr. Ivana Janková

iva.jpg

Vyučuji na I. stupni základní školy. Mou specializací jsou především hudební výchova a ekologie. Ráda s dětmi zpívám a vedu kroužek Flétničky, kde se děti učí zábavnou formou nejen hru na flétnu, ale také potřebnou hudební teorii. Také děláme s dětmi různé projekty, které nás provázejí celým vyučovacím dnem, či více dny, a procvičíme se zde hravou formou ve všech dovednostech. Vedu děti k samostatnosti při vyhledávání zajímavostí a řešení úkolů. Kladu důraz na týmovou práci žáků.Učíme se hrou.
Studium:

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, učitelství pro 1. stupeň základních škol (2007)


Absolvované kurzy:

Hudební výchova (PaedDr.. Anna Velanová, 2003)

Globální a rozvojová výchova (Mgr. Radka Nekardová, 2003)

Environmentální vzdělávání koordinátorů EVVO – pro pokročilé (Mgr. Radka Nekardová, 2003)


Vyučuje:

předměty v 5. třídě, tělesnou výchovu na 1. stupni, HV v 9. třídě


Třídnictví:

5. třída


Koordinuje

Předškolička v MŠ a ZŠ

Plavání 1. stupeň

Flétnička

Mgr. Veronika Šobáňová

vertea.jpg

Studium:

Univerzita Palackého v Olomouci, učitelství přírodopisu a rodinné výchovy pro II. stupeň ZŠ (2010)


Absolvované kurzy:

Přípravný kurz z psychologie (doc. PhDr. Vladimír Řehan, 2006)

Cambridge ESOL – Reading, Speaking and Listening, Entry 3 (2011)

Zdravotník zotavovacích akcí (Mgr. Radim Křivák, 2012) 

Vyučuje:

Anglický jazyk

Přírodopis

Biologické praktikum

Rodinná výchova

Občanská výchova

Tělesná výchova

Informatika


Koordinuje:

Taneční kroužek

Environmentální výchova

Žákovský parlament

Wattsenglish

Třídnictví:

6. třída