Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

English class


 

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
                                                                                                           – Charles Farrar Browne-


                       ....přijďte se nechat inspirovat i vy za naší rodilou mluvčí Gretchel Mae Arcenas

Naše nové anglické oddělení představuje spojení mezinárodních zkušeností,jedinečného přístupu a vynikající metody výuky.
 • provozní doba od 6 do 18 hod.
 •  nejúčinější metoda právě u nás 

  - metoda Wattsenglish ( akreditováno MŠMT)

  - výuka probíhá formou her, básniček, písniček se spoustou pomůcek a interaktivních prvků

  - děti se učí cizí jazyk stejně přirozeně jako jazyk mateřský

  - výukové materiály pro každé dítě (pracovní sešit, DVD,CD)-Wattsenglish

  - výuka je velmi intenzivní 

  - cílem je připravovat děti ke zkouškám Cambridge 

  - v případě zájmu je možno pokračovat i v průběhu letních prázdnin

  - první ukázková hodina ZDARMA

 • otevřeno celý rok, včetně letních prázdnin
 • pouze 15 dětí ve třídě
 • nové vybavení třídy,klimatizace
 • nadstandardní vybavení třídy i  budovy- Wifi, dataprojektory v každé třídě
 •  profesionální pedagogové
 • rodilá, aprobovaná mluvčí po celý den
 • konverzace s dětmi probíhá anglicko-česká
 • zařazeno v síti MŠMT
 • návaznost V ZŠ Čtyřlístek, možnost skládání Cambridge zkoušek
 • ŠKOLNÉ POUZE 5.000,-- / měsíc (školní rok 2017/2018)

více informací na: andrea.stolfova@zsctyrlistek.cz, +420 775 983 440z


Gretchel Mae Arcenas

ACADEMIC BACKGROUND:

2005-2009 Bachelor of Science in Elementary Education with specialization in Special Education Centro Escolar University- Manila, with Thesis on Education

JOB EXPERIENCE:

July 2015- June 2016 Bambino International Preschool Toddler Teacher Jakarta, Indonesia

July 2013- July 2015 Acacia House Preschool Preschool Teacher (N2-K2 level) Jakarta, Indonesia

May 2009- May 2013 Don Bosco School- Manila Preschool Teacher (Nursery level) Manila, Philippines

Summer 2008 Rogerian Children’s Learning Center Volunteer Assistant Teacher (Preschool) Manila, Philippines September 2008- December 2008 Paco Catholic School On-the-job-training (Handled children with ADHD) Manila, Philippines

ACADEMIC SEMINARS AND TRAININGS ATTENDED:

2005 Integrating Multiple Intelligences in the Classroom

2006 Peer Tutoring Seminar

2007 Creative Teaching for Creative Learning: A lecture demonstration on the innovative use of teaching materials

2007 Inclusion in the Tertiary Level: Now a Reality

2007 Parents Acceptance on Autism

2007 Individualize Education Plan Seminar

2008 Self -Empowerment Seminar

2008 Updates on the Developmentally Appropriate Practice Seminar

2009 Sing, Spell, Read and Write Training

2011 Play to Learn: Developing Cognitive and Affective Intelligence through Play

2012-2013 Talkshop- English speaking workshop To secure a challenging position that will enable me to apply my in-depth abilities in


OBJECTIVES

teaching young children.

STRENGHTS

Experienced teacher, creative, innovative, responsible, flexible, good interpersonal

skills, positive in attitude, open-minded, sociable, competitive and hardworking.

Licensed Special Education Teacher

Professional Regulation Commission of the Philippines (PRC)1) Podmínky a organizace jazykového vzdělávání

 • jazykové vzdělávání není realizování na úkor pobytu dětí venku, na úkor volné hry, či na úkor odpočinku – např. bezprostředně po obědě
 • jazykové vzdělávání probíhá průběžně celý den
 • při jazykovém vzdělávání se vychází z metodických přístupů uvedených v DVD a publikaci Průvodce metodikou výuky cizího jazyka v mateřské škole (VÚP Praha 2005, ISBN 80-8700-06-4)
 • při výuce se využívá vhodných materiálů pro děti, které umožňují působení na více smyslů, prožitkové učení, nepřímé učení, upevnění správné výslovnosti apod.
 • využíváme materiálů Wattsenglish-pracovní sešity, CD, DVD, obrázkové karty, plakáty, písničky, razítka, maňásky, hry

2) Vzdělávací obsah jazykového vzdělávání

-     Vzdělávací cíle dle oblastí

 • Dítě a jeho tělo   
  •  rozvoj a užívání všech smyslů
  • osvojení si věku přiměřených dovedností
  • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • Dítě a jeho psychika
  • Jazyk a řeč
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
  • Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie ,myšlenkové operace
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, přechod od bezděčných forem těchto  funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
  • Sebepojetí, city, vůle
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Dítě a ten druhý
  • seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému
  • rozvoj interaktivních komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Dítě a společnost
  • poznávání pravidel společenského soužití v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace
  • rozvoj základních kulturně společenských postojů ostatních lidí
  • rozvoj základních kulturně společenských návyků a dovedností dítěte
  • seznamování se světem lidí kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
  • vytváření povědomí o existencí ostatních kultur a národností
 • Dítě a svět
  • poznávání jiných kultur
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností

- . Očekávané výstupy

Co dítě dokáže:

 • během prvních měsíců se děti seznámí s rozlišností cizího jazyka
 • porozumí základním názvům, dokáže je najít nebo použít v činnostech
 • správně zareaguje na pokyn v cizí řeči
 • umí pojmenovat základní věci, kterými je obklopeno
 • porozumí jednoduchému slyšenému textu
 • učit se nová slova
 • sledovat příběh
 • sledovat očima zleva doprava
 • ovládat dechové tempo
 • dokáže sladit pohyb s rytmem
 • vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobuje jej dle pokynu
 • zvládá jednoduché pracovní úkony (úklid, udržení pořádku)
 • pojmenuje některé části těla
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušeností k učení
 • postupuje a učí se dle pokynu a instrukcí
 • dokáže pojmenovat základní číselné pojmy
 • snaží se chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, nahoře, dole,na, pod), časové pojmy (teď, včera ,ráno, odpoledne)
 • umí vyjádřit souhlas i nesouhlas
 • prožívá radost ze zvládnutého a poznaného
 • respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • porozumí běžným projevům vyjádření emoci a nálad
 • pochopí že každý má ve společenství svou roli
 • dodržuje pravidla her a jiných činností
 • vnímá umělecké a kulturní podněty
 • vyjadřuje své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • osvojuje si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké
 • vnímá rozdílnou kulturu (svátky, rozlišnosti v jídle, okolí, přírodě)

3) Vzdělávací nabídka

 • konkrétní vzdělávací nabídka je rozepsána v Teacher´s book, jedná se především o:
  • smyslové a psychomotorické hry
  • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
  • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vokální činnosti
  • poslech čtených či vyprávěných příběhů
  • čtení knih
  • motivovaná manipulace s předměty
  • spontánní hra, volné hry
  • estetické a tvůrčí aktivity
  • výlety do okolí
  • různorodé společné hry a aktivity
  • přípravy a realizace společných zábav ( oslavy, slavnosti, tradice)

více info na: andrea.stolfova@zsctyrlistek.czz